كلية هندسة بنها

محاضرات الفرقة الثالثة

محاضرات قسم الهندسة الميكانيكية الترم الاول 2020 - 2021

محاضرات قسم الهندسة المدنية للترم الاول 2020 - 2021

محاضرات قسم الهندسة المدنية

محاضرات قسم الهندسة الكهربائية الترم الاول 2020 - 2021

محاضرات قسم الهندسة الكهربائية

الالات الكهربائية

Lec1:

https://bhitbuedu-my.sharepoint.com/personal/abdelnaser_nafe_bhit_bu_edu_eg/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fabdelnaser%5Fnafe%5Fbhit%5Fbu%5Fedu%5Feg%2FDocuments%2FE1331%20Electric%20Machines%201%20ppt%20and%20Videos%2FE1331%20Electric%20Machines%20Lec%20%23%201%20Video%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fabdelnaser%5Fnafe%5Fbhit%5Fbu%5Fedu%5Feg%2FDocuments%2FE1331%20Electric%20Machines%201%20ppt%20and%20Videos&ct=1603013472096&or=OWA-NT&cid=f0947949-63c0-0692-0f77-91bb1bd558e4&originalPath=aHR0cHM6Ly9iaGl0YnVlZHUtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOnY6L2cvcGVyc29uYWwvYWJkZWxuYXNlcl9uYWZlX2JoaXRfYnVfZWR1X2VnL0VkYldsNF9RcHk5TnRiSllNM2tPaUl3QlhCMEg2MEVURmpqaXhDeGhYX1FTcEE_cnRpbWU9RXJrbmpraHoyRWc

Lec 2:

https://bhitbuedu-my.sharepoint.com/personal/abdelnaser_nafe_bhit_bu_edu_eg/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fabdelnaser%5Fnafe%5Fbhit%5Fbu%5Fedu%5Feg%2FDocuments%2FE1331%20Electric%20Machines%201%20ppt%20and%20Videos%2FE1331%20Electric%20Machines%20Lec%20%23%202%20Video%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fabdelnaser%5Fnafe%5Fbhit%5Fbu%5Fedu%5Feg%2FDocuments%2FE1331%20Electric%20Machines%201%20ppt%20and%20Videos&ct=1603013527294&or=OWA-NT&cid=80668c6a-ede6-dc5c-b385-486b135556fb&originalPath=aHR0cHM6Ly9iaGl0YnVlZHUtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOnY6L2cvcGVyc29uYWwvYWJkZWxuYXNlcl9uYWZlX2JoaXRfYnVfZWR1X2VnL0Vldmd5ckdyWEROQWtPTngzTS1NOXpFQnNYN0plWFYxc0VpSFB6XzNsSzNpZ3c_cnRpbWU9Z2RxNnJraHoyRWc

الكترونيات القدرة

lEC 1

https://drive.google.com/file/d/1eCw662YAM5-jSBT-T1yP3Gfsej8QbWmr/view?ts=5f8bfeb5

Lec 2

https://drive.google.com/file/d/1N7oUyGrkOo18tgxPeNe-pifyXvo8UTcF/view?ts=5f955fe0

Design electronic circuits

Lec 1

https://bhitbuedu-my.sharepoint.com/personal/eman_salem_bhit_bu_edu_eg/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feman%5Fsalem%5Fbhit%5Fbu%5Fedu%5Feg%2FDocuments%2Felectronic%20circuit%20design%2FDr%5FEman%2FLEC%2FLEC%5F1%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Feman%5Fsalem%5Fbhit%5Fbu%5Fedu%5Feg%2FDocuments%2Felectronic%20circuit%20design%2FDr%5FEman%2FLEC&ct=1603266458334&or=OWA-NT&cid=748c194e-aabc-3e5b-5991-0997d72adfcd&originalPath=aHR0cHM6Ly9iaGl0YnVlZHUtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOnY6L2cvcGVyc29uYWwvZW1hbl9zYWxlbV9iaGl0X2J1X2VkdV9lZy9FYXpadmFySVlQMU1scm5Vdm5ZS29RSUJGQlFYVVhZUkxoRmVMdEl3ZkVGQWx3P3J0aW1lPU5BWE5sWlYxMkVn

محاضرات قسم الهندسة المعمارية الترم الاول 2020 - 2021

محاضرات قسم الهندسة المعمارية

محاضرات الترم الثانى للعام الجامعى 2019 - 2020

محاضرات الترم الثانى للعام الجامعى 2019 - 2020

قسم الهندسة الميكانيكية:

DR.Mahmoud Magdy - Introduction to Mechatronics M1392 Y3 Benha L4

Dr. Mohamed Samir - Heat Transfer Lecture 5

قسم الهندسة المدنية :

Prof.Mohammed Basiouny_Enviromental Pollution

Prof.Mohammed Basiouny_Noise Control

Prof.Mohammed Basiouny_Water Pollution

DR.Ahmed TahaPavement Response under load

قسم الهندسة المعمارية :

DR.rasha Reyad - AE1332 History & Theory of Architecture

قسم الهندسة الكهربائية :

DR.Walid Abdelaziz- Power quality1

DR. Gomaa Osman - ES Lec#05 Grounding or Earthing E 1302

Induction Motor Lec # 6 and Lec # 7 Video

محاضرات الفرقة الثالثة على قناة اليوتيوب"

لمحاضرات الفرقة الثالثة على قناة اليوتيوب انتقل على الروابط التالية:

الفرقة الثالثة قسم الهندسة الميكانيكية

الفرقة الثالثة قسم الهندسة المدنية

الفرقة الثالثة قسم الهندسة الكهربائية

الفرقة الثالثة قسم الهندسة المعمارية

اتصل بنا

 --------